بررسی قابلیت تغییر نسخه زبان PHPدر سی پنل

بررسی قابلیت تغییر نسخه زبان PHPدر سی پنل :

این قابلیت امکان سازگاری بیشتری را برای هاست با سیستم های مدیریت محتوا فراهم می کند. در صورت وجود، این گرینه در بخش SOFTWARE سی پنل با نام Select PHP Version در دسترس می باشد.

برای مشاهده بررسی ساختار و وضعیت هاست به صورت حرفه ای تر در سی پنل cPanel به لینک زیر مراجعه کنید :

بررسی ساختار و وضعیت هاست به صورت حرفه ای تر در سی پنل cPanel

برای آشنایی با بررسی عدم اسپم بودن آی پی سرور در سی پنل cPanel به لینک زیر مراجعه کنید :

بررسی عدم اسپم بودن آی پی سرور در سی پنل cPanel

برای آشنایی با علت ایجاد کران جابز Cron Jobs در سی پنل بر روی لینک زیر کلیک کنید :

علت ایجاد کران جابز Cron Jobs در سی پنل