بررسی دیدگاه های وردپرس WordPress

بررسی دیدگاه های وردپرس WordPress :

برای نمایش تمام دیدگاه ها ابتدا وارد پنل مدیریت وردپرس شوید و از منوی موجود در سمت راست صفحه ، منوی دیدگاه ها را انتخاب کنید.

صفحه ای همانند تصویر زیر برایتان باز می شود و می توانید تمام دیدگاه‌هایی که در وبسایت شما توسط بازدیدکنندگان گذاشته شده است را مشاهده کنید.

در ستون اول نام نویسنده دیدگاه به همراه مشخصات دیده می شود ، در ستون دوم متن دیدگاه و در ستون آخر نوشته‌ یا برگه‌ای که این دیدگاه مربوط به آن است را مشاهده می کنید.

برای آشنایی با نحوه ایجاد دیدگاه در نوشته های وردپرس بر روی لینک زیر کلیک کنید :

نحوه ایجاد دیدگاه در نوشته های وردپرس WordPress

برای آشنایی با مدیریت دیدگاه در وردپرس WordPress به لینک زیر مراجعه کنید :

مدیریت دیدگاه ها در وردپرس WordPress