آرشیو اتصال user و DataBase

نحوه اتصال دیتابیس DataBase به نام کاربری دیتابیس User

اتصال دیتابیس DataBase به نام کاربری User دیتابیس در مرحله آخر شما باید دیتابیس DataBase ساخته شده را به یوزر User یا کاربر دیتابیسی که ساخته اید متصل کنید، تا ارتباط بین نام دیتابیس و نام کاربری دیتابیس به خوبی برقرار شود . برای اتصال دیتابیس DataBase ساخته شده به نام کاربری User دیتابیس DataBase […]